کارگر شهرداری تهران: اموراتمان نمی‌گذرد؛ ضایعات جمع می‌کنیم و می‌فروشیم

کارگر شهرداری تهران: اموراتمان نمی‌گذرد؛ ضایعات جمع می‌کنیم و می‌فروشیم

برای ما به عنوان کارگر شهرداری واقعا آبرویزی است که باید زباله جمع کنیم و مدام در زباله‌ها به دنبال ضایعات هستیم. در شهرداری بیشترین کار بر دوش کارگران است، اما حقوق کمی دریافت می‌کنند. ما کار می‌کنیم اما هیچ وقت دیده نمی‌شویم.