تفاوت تعلیق و فسخ قرارداد کار (فیلم)

تفاوت تعلیق و فسخ قرارداد کار (فیلم)

سمیه قندهاری کارشناس روابط کار در صورتی که انجام کار توسط کارگر به دلایلی همچون بیماری کارگر، بازسازی شدن کارگاه به صورت موقتی متوقف گردد، این حالت را در اصطلاح حقوقی ” تعلیق قرارداد کار ” می گویند. به همین دلیل ، در قانون کار تعلیق قرارداد کاری میان کارگر و کارفرما و موارد آن

خسارت تاخیر پرداخت حقوق معوقه کارگران

خسارت تاخیر پرداخت حقوق معوقه کارگران

وحید حاجی زاده کارشناس روابط کار گفت: در صورت تاخیر در پرداخت حقوق و مزایای معوقه کارگران، کارگر می تواند جهت دریافت خسارت تاخیر در پرداخت شکایت مجدد نموده و این خسارت را از کارفرما دریافت نماید.

‌مهلت ثبت نام بیکاری یک ماه یا بیشتر؟

‌مهلت ثبت نام بیکاری یک ماه یا بیشتر؟

مهلتی که در قانون برای ثبت بیمه بیکاری تعیین شده است، به مدت سی روز از تاریخ بیکار شدن کارگر است.‌ از زمانی که کارگر از محل کار بیکار شده است، به مدت تقریبا ۱ ماه فرصت دارد که درخواست بیمه بیکاری را در سامانه جامع اداره کار ثبت کند.