شکایت از کارفرما بعد از امضای تسویه حساب

شکایت از کارفرما بعد از امضای تسویه حساب

برخی کارفرمایان با کارگر خود به شکلی تسویه حساب می کنند که بعد از مدتی کارگر متوجه می شود حق ماموریت ، اضافه کاری و مرخصی او در تسویه حساب قید نشده و ضمن اینکه بعد از ۳ ماه کارفرما او را اخراج کرده آیا کارگر می تواند نسبت به مواردی که پرداخت نشده شکایت کند؟