نیروی کار برای افزایش حقوق می‌تواند با کارفرما چانه‌ زنی کند؟

نیروی کار برای افزایش حقوق می‌تواند با کارفرما چانه‌ زنی کند؟

حاج‌ اسماعیلی با بیان این‌که حرف وزیر کار واقعا مایه تعجب است، تاکید می‌کند: اگر کارگران نتوانند از طریق شورای عالی کار برای دستمزد چانه‌زنی کنند، راهی جز اعتراضات خیابانی نمی‌ماند، چون معمولا چانه‌زنی به صورت فردی صورت نمی‌گیرد که ایشان مطرح کردند کارگران برای افزایش حقوق می‌توانند با کارفرمایان چانه‌زنی کنند.

دستمزد

حوادث