فلسفه دستمزد مقطوع چیست؟

فلسفه دستمزد مقطوع چیست؟

بر اساس ماده 35 قانون تامین اجتماعی دستمزد مقطوع تعیین شده جهت دریافت کسورات بیمه ارتباطی با دستمزد واقعی دریافتی کارگران ندارد.