قرارگاه مسکن کارگری به کجا رسید؟

قرارگاه مسکن کارگری به کجا رسید؟

اسدی گفت: ما همچنان خواستار بحث در رابطه با ترمیم مزد و جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران هستیم؛ معیشت به مرحله‌ی بحران جدی رسیده است؛ کارگران نیمی از ماه هیچ پولی برای گذران زندگی ندارند.