معاون وزیر کار: دائمی شدن قرارداد شاغلین دارای کار مستمر بالای پنج سال در لایحه پیشنهادی دولت

معاون وزیر کار: دائمی شدن قرارداد شاغلین دارای کار مستمر بالای پنج سال در لایحه پیشنهادی دولت

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

قرارداد این کارگران از بهمن ماه دائمی می‌شود؟

قرارداد این کارگران از بهمن ماه دائمی می‌شود؟

ماده ده قانون کار به قراداد های کار و آنچه باید در این قرارداد ها ذکر شود اشاره کرده است. همچنین در تبصره‌ی این ماده آمده: «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.»

قرارداد ۵۰ درصد کارگران تک‌ نسخه‌ای است

قرارداد ۵۰ درصد کارگران تک‌ نسخه‌ای است

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با تسنیم، با ابراز اینکه "یکی از مشکلات اصلی کارگران در زمان حاضر بحث امنیت شغلی است" گفت: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده 7 و 10 قانون کار درباره قرارداد ها به مرحله اجرا گذاشته شود، قراردادهای سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قراردادهای کاری، به خودی خود حل خواهد شد.

وزارت کار: قرارداد سفید امضاء با کارگران اعتبار ندارد

وزارت کار: قرارداد سفید امضاء با کارگران اعتبار ندارد

اداره کل بازرسی کار حدود یک سال و نیم پیش با ابلاغ دستورالعملی به کارفرمایان کارگاه‌ها اعلام کرد گرفتن قرارداد‌ های سفید امضاء از کارگران تخلف است، گفت: ارائه اینگونه قرارداد‌ ها در هیئت‌های حل اختلاف فاقد اعتبار و ارزش قانونی است.