وزیر کار: درخواست کارگران برای بازنگری مزد ۱۴۰۲ بررسی می‌شود

وزیر کار: درخواست کارگران برای بازنگری مزد ۱۴۰۲ بررسی می‌شود

️صولت مرتضوی، گفت: اعضای شورای عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار گرفته و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای عالی کار مطرح شود و حتما در دستور کار قرار خواهد گرفت.

دستمزد

حوادث