آیا کار در فضای گرم جزء کارهای زیان‌آور است یا جزء کارهای سخت دسته‌بندی می‌شود؟

آیا کار در فضای گرم جزء کارهای زیان‌آور است یا جزء کارهای سخت دسته‌بندی می‌شود؟

کار زیان‌آور کاری است که عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی و روانی و بیولوژیک باعث بیماری نیروی کار شوند. برای مثال تشعشعات، صدا و امثال آن باعث آسیب به سلامت فرد شود. اما در بحث سختی کار اموری سخت محسوب می‌شوند که با تمهیدات مدیریتی می‌توان در آن‌ها تقلیل ایجاد کرد و آن را به یک نُرم عادی بدل کرد.