تحقق مطالبه کارگران شرکت کاغذ پارس با حذف پیمانکار و افزایش مدت قرارداد کار

تحقق مطالبه کارگران شرکت کاغذ پارس با حذف پیمانکار و افزایش مدت قرارداد کار

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش بخشی از شرایط کنونی کاغذ پارس و زیان‌های متحمل به آن را ناشی از فرصت‌های از دست رفته تولید دانست و گفت: کاغذ پارس تولیدی نداشته باشد، آینده‌ای هم ندارد و این خطری است که امنیت شغلی و معیشت کارگران را به خطر می‌اندازد.