کارگروه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تشکیل می‌شود

کارگروه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تشکیل می‌شود

در کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کمیته مزد فعال و در حال رصد استان‌ها و جمع آوری گزارش‌ها و اطلاعات مربوط به وضع معیشت و حقوق و دستمزد کارگران است و مطالعات و تحقیقات پژوهشی لازم را در این خصوص انجام می‌دهد.