کارزار جدید کارگران برای افزایش دستمزد

کارزار جدید کارگران برای افزایش دستمزد

کارگران با امضای کارزاری جدید در فضای مجازی، خواستار افزایش دستمزد به اندازه‌ی تورم واقعی و نرخ سبد معیشت شدند؛ در این کارزار به ناکافی بودن دستمزد براساس قانون اشاره شده و از مقامات عالی کشور درخواست شده شورایعالی کار برای ترمیم مزد برگزار شود.