آخرین وضعیت محاسبه مالیات کارتخوان‌ ها

آخرین وضعیت محاسبه مالیات کارتخوان‌ ها

بر اساس یک اصل اقتصادی در همه نظام‌های اقتصادی دنیا هر شخص حقیقی و حقوقی با هر نوع فعالیت اقتصادی به نسبت درآمد خود و بر اساس قانون، باید مالیات آن را پرداخت کند.