تحت تکفل مادر و پدر

تحت تکفل مادر و پدر

در مواقعی که سن پدر کمتر از 60 سال باشد اما طبق نظریه کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی از کارافتاده کلی شناخته شود، چنانچه معاش او توسط بیمه شده تأمین شود او نیز می تواند تحت تکفل فرزند خود قرار گیرد.