پایه سنوات کارگران در سال ۱۴۰۳ چگونه محاسبه می‌شود؟

پایه سنوات کارگران در سال ۱۴۰۳ چگونه محاسبه می‌شود؟

سوال و ابهام در مورد «پایه سنوات کارگران» بسیار است؛ آیا پرداخت پایه سنوات به صورت سالانه قانونی‌ست و آیا امکان تجمیع آن وجود دارد یا خیر. آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در این رابطه گفت: یک شبهه اخیراً مطرح شده و آن اینکه آیا پایه سنواتِ پرداختی به کارگران شاغل در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، مشمول افزایش سالیانه می‌شود و قابل تجمیع است یا خیر.

جایگاه پایه سنوات در لیست بیمه ۱۴۰۳ چیست؟

جایگاه پایه سنوات در لیست بیمه ۱۴۰۳ چیست؟

 توجه ۲: در صورتی که برای کارگران، پایه سنوات را در دستمزد رد می کردید امسال در مزایای ماهانه مشمول رد کنید. در صورت جریمه شدن بابت کاهش حقوق، با ارجاع به بخشنامه تامین اجتماعی در مورد اینکه پایه سنوات مشمول بیمه می باشد، درخواستی برای بازنگری در جریمه داشته باشید!

پایه سنوات در لیست بیمه باید تفکیک شود؟

پایه سنوات در لیست بیمه باید تفکیک شود؟

پایه سنوات نیز قانونا جزئی از مزد است و تا زمانی‌که در ليست بيمه، ستون مجزایی برای آن درنظر گرفته نشده باشد، می‌بایستی با مزد جمع شده و به‌طور یکجا در ستون دستمزد روزانه درج گردد.

۲ ابهام بزرگ در خصوص پایه سنوات کارگران

۲ ابهام بزرگ در خصوص پایه سنوات کارگران

پایه سنوات ۲۱۰ تومانی سال گذشته در سال جدید باید به ۲۱۰ تومان امسال اضافه شود ؟ یا اینکه مبلغ ۲۱۰ تومان سال گذشته در سال جدید ضربدر افزایش سایر سطوح مزدی می شود؟