در کدام بخشنامه گفته شده پایه سنوات تجمیعی به کارگر پرداخت شود؟

در کدام بخشنامه گفته شده پایه سنوات تجمیعی به کارگر پرداخت شود؟

در قانون کار به صورت صریح اصطلاح پایه سنوات تجمیعی وجود ندارد. از آنجایی که پایه سنوات کارگران در سال های گذشته ابتدا باید به میزان درصد افزایش مزد سال جدید افزایش یافته و با پایه سنوات سال جاری جمع شوند، لذا به دلیل جمع شدن پایه سنوات سال های قبل و انباشته شدن آن روی هم به پایه سنوات بیش از دو سال سابقه کار پایه سنوات تجمیعی گفته می شود.