کارگران پارس جنوبی: دو سال و نیم گذشت و هیچ مطالبه‌ای محقق نشد!

کارگران پارس جنوبی: دو سال و نیم گذشت و هیچ مطالبه‌ای محقق نشد!

طبق آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندیِ مشاغل در صورت اعتراض نمایندگان کارگری به نحوه‌ی محاسبه و پرداختِ مابه‌التفاوتهای احتمالی باید کمیته طبقه‌بندی مشاغل شکل بگیرد و این کمیته هم متشکل از نماینده کارگر، کارفرما، وزارت کار و در صورتِ وجود، شرکتِ مشاوره است.