وعده ها در روز کارگر چه شد؟

وعده ها در روز کارگر چه شد؟

وجود قراردادهای یک تا سه ماه، نبود امنیت شغلی، حقوق های پایین و ... این یعنی کلکسیونی از مشکلات برای جامعه کارگری. در کنار اینها تورم هم گلوی کارگران را نشانه گرفته و نفس کشیدن را سخت کرده و کارگران هر چه بیشتر پیش رفتند، وضعیت بهتر که نه بدتر هم شده!