آیا می توان به صورت ناشناس اقدام غیر قانونی کارفرما را به اداره کار گزارش کرد؟

آیا می توان به صورت ناشناس اقدام غیر قانونی کارفرما را به اداره کار گزارش کرد؟

در ادارات کار، واحد بازرسی داریم. که اگر گزارشی مبنی بر تخلف کارفرمایان در کارگاه ها به این واحد اطلاع رسانی شود. این واحد ها موظف هستند که از محل کار بازرسی نموده و در صورت عدم رعایت مقررات مربوطه، به کارفرما اخطاریه ارسال نمایند.