چطور روز اول کاری را برای نیروی جدید به یادماندنی کنیم؟

چطور روز اول کاری را برای نیروی جدید به یادماندنی کنیم؟

برای شروع، فضای کاری فرد را پیش از حضور او در شرکت آماده کنید. سیستم، میز، صندلی، سررسید و خودکاری برای یادداشت روی میزش قرار دهید. این‌که نیروی جدید در روز اول کاری مدام به دنبال مکانی برای نشستن یا برگه‌ای برای یادداشت کردن باشد، تصویر خوبی را در ذهن او ثبت نمی‌کند.