فرق بیمه اختیاری با مشاغل آزاد

فرق بیمه اختیاری با مشاغل آزاد

بیمه‌های مشاغل آزاد و اختیاری زیرمجموعه بیمه خویش‌فرما قرار می‌گیرند. در بیمه اجباری طبق قانون کار، کارفرما موظف است کارگر یا کارمند خود را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد.