ایلنا: وزارت اقتصاد به شدت پیگیر مزد منطقه‌ای است

ایلنا: وزارت اقتصاد به شدت پیگیر مزد منطقه‌ای است

مهم‌ترین دستور کار نشست روز گذشته «مزد منطقه‌ای» بوده است؛ آیت اسدی عضو کارگری شورایعالی کار در این رابطه می‌گوید: وزارت اقتصاد به شدت پیگیر مزد منطقه‌ای است و به دنبال این است که مزد منطقه‌ای مصوب شود.