ادامه بیمه به‌ صورت اختیاری در ایام مرخصی بدون حقوق

ادامه بیمه به‌ صورت اختیاری در ایام مرخصی بدون حقوق

افراد شاغل در مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشمول قانون تأمین‌ اجتماعی در ایام مرخصی بدون حقوق از حالت اشتغال خارج می‌شوند و تابع هیچ یک از نظام‌های بیمه‌ ای نیستد؛ در صورت تمایل و احراز شرایط مقرر می‌توانند نسبت به ادامه بیمه خود به طریق ادامه بیمه به طور اختیاری یا بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با رعایت سایر شرایط مقرر، اقدام کنند.

قانون مرخصی در کارهای شیفتی

قانون مرخصی در کارهای شیفتی

کارگر ۴۸ ساعت استراحت می کند و ۲۴ ساعت کار در صورتی که بعد از ۴۸ ساعت بخواهد یک روز مرخصی بگیرد ۲۴ ساعت از جمع مرخصی های ۱۹۱ ساعت ایشان کاسته می شود.