آیا بازگشت به کار قبل از اتمام مرخصی استعلاجی امکان‌پذیر است؟

آیا بازگشت به کار قبل از اتمام مرخصی استعلاجی امکان‌پذیر است؟

چنانچه کارگر و کارفرما به صورت غیرقانونی شروع به کار کارگر را اعلام نکنند و کارکرد کارگر را مخفی کنند و کارکرد کارگر در مدت مرخصی استعلاجی از دید تامین اجتماعی مخفی بماند کارفرما نباید برای این مدت بیمه واریز کند.