مجازات طلاق صوری فرزندان متوفی به قصد دریافت مستمری چیست؟

مجازات طلاق صوری فرزندان متوفی به قصد دریافت مستمری چیست؟

 فرزند دختر متوفی در صورتی که فاقد شغل و همسر باشد، می‌تواند از این مستمری استفاده کند؛ فرزند پسر به موجب مفاد بند (۲) ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی در صورتی که کمتر از ۱۸ سال تمام بوده یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی قادر به کار شناخته نشود، استحقاق دریافت مستمری را خواهد داشت.