حاجی بابایی: متنا سب‌سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین‌ ماه لازم‌الاجراست

حاجی بابایی: متنا سب‌سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین‌ ماه لازم‌الاجراست

رئیس کمیسیون تلفیق بیان کرد: اعتراضی بود که چرا اعتبارات برخی دستگاه‌ها افزایش داشته که معلوم شد که برای حقوق و دستمزد نیست و به خاطر برنامه آن دستگاه‌ها ما در نهایت تغییرات اساسی درباره اعتبار دستگاه‌ها نداشتیم و تغییرات جزئی اعمال شده، بنابراین جدول هفت عینا طبق پیشنهاد دولت به تصویب رسید.