تاثیر ارسال لیست دستمزد واقعی در پرداخت بیمه بیکاری و کمک هزینه ازدواج

تاثیر ارسال لیست دستمزد واقعی در پرداخت بیمه بیکاری و کمک هزینه ازدواج

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی خاطرنشان کرد: کارگران می‌توانند با مراجعه به سامانه تامین اجتماعی دستمزد و عنوان شغلی خود را مشاهده کرده و در صورت عدم ارسال لیست دستمزد واقعی این افراد به سازمان تامین اجتماعی، با پیوست مستندات از جمله قرارداد و پرینت بانکی به شعبه‌های این سازمان در سراسر استان مراجعه کنند.