اگر اشتباهی در لیست بیمه رخ دهد، فرصت اصلاح هست؟

اگر اشتباهی در لیست بیمه رخ دهد، فرصت اصلاح هست؟

 کارشناس روابط کار گفت: اما قبل از مراجعه به واحد درآمد سازمان تامین اجتماعی بایستی یک پرینت از لیست اصلاح شده که مهر و امضای کارفرما یا مدیرعامل را دارد و یک حلقه سی دی از لیست اصلاح شده به همراهتان داشته باشید.

پایه سنوات در لیست بیمه باید تفکیک شود؟

پایه سنوات در لیست بیمه باید تفکیک شود؟

پایه سنوات نیز قانونا جزئی از مزد است و تا زمانی‌که در ليست بيمه، ستون مجزایی برای آن درنظر گرفته نشده باشد، می‌بایستی با مزد جمع شده و به‌طور یکجا در ستون دستمزد روزانه درج گردد.