اخطار وزارت کار به کارگاه‌ های غیرایمن: اجازه فعالیت ندارید

اخطار وزارت کار به کارگاه‌ های غیرایمن: اجازه فعالیت ندارید

به استناد ماده ۹۳ قانون کار، هم اکنون حدود ۲۳ هزار کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار متشکل از مدیر کارخانه، نماینده کارگران، نماینده کارفرما، مسئول ایمنی، مسئول بهداشت حرفه‌ای و نماینده شورای اسلامی کار در کارگاه‌های با بیش از ۲۵ نیرو تشکیل و راه اندازی شده است.