کارمندان تعطیل می‌شوند اما کارگران خیر…

کارمندان تعطیل می‌شوند اما کارگران خیر…

روزانه تعدادی از کارگران دچار گرمازدگی و سرگیجه می‌شوند و به کلینیک و بیمارستان مراجعه می‌کنند. این وضعیتِ هر ساله‌ی کارگرانِ این منطقه است و هیچ فکری به حالشان نمی‌شود.

کیفیت پایین غذای کارگران پیمانکاری پایانه‌های خارک و عسلویه/ تقاضای بالا بردن کیفیت غذا، خواسته‌ی زیادی نیست!

کیفیت پایین غذای کارگران پیمانکاری پایانه‌های خارک و عسلویه/ تقاضای بالا بردن کیفیت غذا، خواسته‌ی زیادی نیست!

کارگران پیمانکاری پایانه‌های نفتی خارک و عسلویه می‌گویند: بودجه‌ای که برای سه وعده‌ی غذای کارگرِ پیمانکاری در پیمان نوشته شده بسیار ناچیز است و پیمانکار راضی به بالا بردنِ کیفیتِ غذای کارگران نمی‌شود.