الزام طرح طبقه‌ بندی مشاغل چه تاثیری روی دستمزد کارگران دارد؟

الزام طرح طبقه‌ بندی مشاغل چه تاثیری روی دستمزد کارگران دارد؟

در شرایط فعلی، طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن لازم‌الاجرا است و کارفرمایان مکلف‌اند برابر ماده ۴۸ قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه‌بندی قرار بدهند.