شرایط بازنشستگی با کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمه‌ پردازی

شرایط بازنشستگی با کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمه‌ پردازی

برای بازنشستگی بیمه‌شدگان با کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمه‌پردازی شرط سنی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که مردان با ۶۰ سال سن و زنان با ۵۵ سال سن در صورت برخورداری از ۱۰ سال سابقه بیمه‌پردازی می‌توانند با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند.