آیا می توان بخشی از بیمه سربازی را خرید؟

آیا می توان بخشی از بیمه سربازی را خرید؟

مقصود از مدت خدمت نظام‌وظیفه کلیه زمان قانونی خدمت سربازی انجام‌شده مندرج در کارت پایان خدمت صادره از سوی سازمان نظام وظیفه است؛ بنابراین احتساب بخشی از این مدت (مثلا یک سال) به دلیل عدم پیش‌بینی در قانون امکان‌پذیر نخواهد بود