اعتراض کارگران کارخانه کربنات سدیم: خواسته ما مشخص شدن وضعیت مطالباتمان است

اعتراض کارگران کارخانه کربنات سدیم: خواسته ما مشخص شدن وضعیت مطالباتمان است

یک منبع کارگری در استان سمنان گفت: خواسته اصلی کارگران کربنات سدیم واقع در شهرک صنعتی سرخه، تشکیل شورای اسلامی کار، افزایش حقوق با پرداخت اضافه کار، پاداش و سایر مزایای شغلی است که درتجمع صنفی هفته گذشته خود به آن تاکید کردند.