ساعت کاری به ۴۰ ساعت می رسد

ساعت کاری به ۴۰ ساعت می رسد

دولت در این لایحه خواسته بود که 2 روز در آخر هفته تعطیل شود و همچنین میزان کار هفتگی از 44 ساعت به 42 و نیم ساعت کاهش یابد.