موافقت مجلس با کلیات لایحه کاهش ساعت کاری ادارات

موافقت مجلس با کلیات لایحه کاهش ساعت کاری ادارات

«ماده ۸۷- ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و تلفیق و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت ساعت مذکور و در چارچوب دستورالعملهای پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر عهده دستگاه ذیربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.

ساعت کاری به ۴۰ ساعت می رسد

ساعت کاری به ۴۰ ساعت می رسد

دولت در این لایحه خواسته بود که 2 روز در آخر هفته تعطیل شود و همچنین میزان کار هفتگی از 44 ساعت به 42 و نیم ساعت کاهش یابد.

قانون کاهش ساعت کاری مادران دارای فرزند زیر ۶ سال

قانون کاهش ساعت کاری مادران دارای فرزند زیر ۶ سال

برابر با قانون قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مادران دارای شرایط خاص من جمله دارای فرزند معلول شدید و یا فرزند زیر ۶ سال به جای ۴۴ ساعت در هفته ۳۶ ساعت در هفته باید کار کنند. شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می‌شود.