ناقص بودن سابقه بیمه خود در گذشته را می توان خرید؟ خرید یک‌ جای سوابق بیمه چطور؟

ناقص بودن سابقه بیمه خود در گذشته را می توان خرید؟ خرید یک‌ جای سوابق بیمه چطور؟

بسیاری از کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارکنان خود سر باز می‌زنند و همین موضوع می‌تواند سابقه بیمه افراد را دچار مشکل کند. برای این مواقع، می‌توانید سراغ سریع‌ترین راه یعنی شکایت از کارفرما بروید و در شکایت خود، درخواست واریز حق بیمه ایام اشتغال را ارائه دهید.