دکا پست آماده خلق تحولی بزرگ در خدمات پستی ایران

دکا پست آماده خلق تحولی بزرگ در خدمات پستی ایران

مدیرعامل برند دکاپست درباره دامنه خدمات پیشبینی شده این شرکت در گام نخست، اظهار کرد: طبق براوردهای صورت گرفته ما مجوز لازم برای آغاز به کار در همه شهر های ایران را داریم و در واقع ما در تمامی شهرهای بالای 30 هزار نفر کشور، الزاما دفتر فعال خواهیم داشت.