فعال کارگری: درآمد مشاغل کاذب از حقوق کارگران بیشتر است

فعال کارگری: درآمد مشاغل کاذب از حقوق کارگران بیشتر است

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه طبق قانون، شورای‌عالی کار مرجع تعیین‌کننده حقوق و دستمزد است، گفت: از چندسال گذشته, با توجه به بند دو ماده 41، سطح معیشت نیز مبنای تعیین حقوق و دستمزد قرار گرفته است.