هزینه درمان دهک‌های درآمدی یک تا سه رایگان شد

هزینه درمان دهک‌های درآمدی یک تا سه رایگان شد

هیئت وزیران با محاسبه هزینه درمان دهک‌های درآمدی یک تا سه به‌صورت رایگان در مراکز درمانی دولتی و محاسبه نرخ این خدمات (درمان) در مراکز غیردولتی با نرخ پایه بیمارستان‌های دولتی موافقت کرد.