تجمع دانشجویان عدالتخواه مقابل وزارت کار: به روند مذاکرات مزدی متعرضیم

تجمع دانشجویان عدالتخواه مقابل وزارت کار: به روند مذاکرات مزدی متعرضیم

این دانشجویان مذاکراتِ شورایعالی کار را سه‌جانبه نمی‌دانند و می‌گویند وزنه‌ی گروه کارفرمایی و دولتی به دلیلِ قرار گرفتنِ در یک سو، بیش از گروهِ کارگری است. این در حالی است که دولت در این مذاکرات باید نقشِ میانجی‌گری را بازی کند.