چرا کارگران دست به خودکشی می‌زنند؟

چرا کارگران دست به خودکشی می‌زنند؟

اخیراً چند تن از کارگران به علت اخراج در محیط کارخانه خودکشی کرده‌اند، درحالی‌که می‌دانیم بیکاری اگر همراه با امید به اشتغال مجدد باشد، مشکل حادی نیست و کارگران را به چنین واکنشی تشویق نمی‌کند، فقط هنگامی که بیکاری معادل سقوط اقتصادی و منتفی شدن اشتغال بعدی باشد آنان را به مرز خودکشی می‌رساند.

فاجعه؛ خودکشیِ ۶ کارگرِ یک کارخانه بخاطر اخراج

فاجعه؛ خودکشیِ ۶ کارگرِ یک کارخانه بخاطر اخراج

به راحتی اخراج می‌کنند بدون آنکه حتی نیازی به توضیح ببینند، به راحتی حقوق نمی‌دهند، به راحتی بیمه رد نمی‌کنند و اصلا به راحتی قانون را زیر پا می‌گذارند بدونِ آنکه ذره‌ای بازخواست شوند. این وضعیت البته خاصِ کارگران چوار نیست که مربوط به کلِ کارگرانی است که حداقل قوانینِ حمایتی‌شان مدتهاست از کار افتاده، هیچ راهِ قانونی‌ای برای رسیدن به حقوقشان ندارند.