عرف و حق مکتسب چیست؟

عرف و حق مکتسب چیست؟

یک امتیازی به کارگر داده شود، حق مکتسب کارگر هست ولی لزوما ممکن است این حق کسب شده از مصادیق عرف نباشد.