کارمندان تعطیل می‌شوند اما کارگران خیر…

کارمندان تعطیل می‌شوند اما کارگران خیر…

روزانه تعدادی از کارگران دچار گرمازدگی و سرگیجه می‌شوند و به کلینیک و بیمارستان مراجعه می‌کنند. این وضعیتِ هر ساله‌ی کارگرانِ این منطقه است و هیچ فکری به حالشان نمی‌شود.