تکلیفِ ترمیم مزد کارگران هفته آینده معلوم می‌شود؟

تکلیفِ ترمیم مزد کارگران هفته آینده معلوم می‌شود؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که دولت قصد افزایش حقوق کارمندان دولت در میانه سال را ندارد؛ این در حالیست که تورم نزدیک به ۵۰ درصدی افزایش حقوق ۲۰ درصدی نیروهای شاغل و بازنشسته‌ی صندوق‌های کشوری و لشگری را خیلی زود بی‌اثر کرده است.