نماینده کارگران: آئین‌ نامه‌ ای برای افزایش حقوق کارگر با کسب تخصص بیشتر نداریم

نماینده کارگران: آئین‌ نامه‌ ای برای افزایش حقوق کارگر با کسب تخصص بیشتر نداریم

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه هیچ بخشنامه و قانونی در وزارت کار مبنی بر اینکه تکلیف کند با افزایش تخصص کارگر، حقوق کارگر اضافه شود، اظهار داشت: ممکن است کسی با کارفرمای خود هماهنگ کند که دوره تخصصی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگذراند اما اگر بدون توافق تخصص پیدا کند، هیچ بخشنامه‌ای نیست که کارفرما را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ملزم کند تا حقوق کارگر مختصص را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افزایش دهد.