۳ سوال از وزیر کار در خصوص بیکاری کارگران

۳ سوال از وزیر کار در خصوص بیکاری کارگران

چرا این قشر از کارگران در متناسب سازی نیز باید کمترین رقم افزایش شامل حالشان شود؟، چرا در پایه سنوات بازنشستگان تامین اجتماعی مبالغی تعیین می‌شود ( پنج هزار ریال برای هر سال سابقه بالای ۲۰ سال) که هیچ تناسبی در اجرای عدالت افراد دارای حق بیمه ۲۰ تا ۳۵ سال ندارد؟