بیمه کارگر از روز اول حتی در دوران آزمایشی الزامی است

بیمه کارگر از روز اول حتی در دوران آزمایشی الزامی است

هادی ابوی، نماینده کارگران در کشور با اشاره به اینکه کارفرمایان طبق ماده 148 قانون کار باید کارگر را از روز اول بیمه کنند. حتی در دوران آموزشی که کارفرما برای ادامه یا قطع همکاری تعیین می کند, حقوق و مزایا و بیمه کارگر باید انجام شود.