نیشکر جنوب به داد جنگل‌های شمال رسید
زخم تبر بر تن جنگل شمال شنیده شد؛

نیشکر جنوب به داد جنگل‌های شمال رسید

باگاس به‌ عنوان یکی از پسماندهای جانبی صنعت نیشکر این قابلیت را دارد که جایگزین الیاف استحصال شده از درختان برای تولید کاغذ باشد. تفاله ای که پس از استخراج شکر از نیشکر حاصل می شود باگاس نام دارد که می‌تواند نقش پراهمیتی در حفظ درختان شمال داشته باشد.