میزان مستمری بازماندگان چگونه محاسبه می‌شود؟

میزان مستمری بازماندگان چگونه محاسبه می‌شود؟

میزان مستمری قابل پرداخت حین فوت مستمری‌بگیران بازنشسته یا ازکارافتاده کلی به عنوان مستمری استحقاقی این جمعیت تلقی شده و عیناً به میزان سهام مقرر در ماده ٨٣ قانون تامین اجتماعی بین بازماندگان واجد شرایط تقسیم می‌شود.